Om meg
Høye ambisjoner for forskning
stortingsrepresentant Oslo Høyre

Min motivasjon for å komme på Stortinget i 2013
Jeg ønsker å bruke mitt politiske engasjement for å bidra til å utvikle samfunnet i den
retningen Høyre står for. Jeg mener at min erfaring fra ulike jobber og med dyp innsikt i den
politiske situasjonen i Oslo er et godt utgangspunkt for å kunne gjøre en god jobb for Høyre
nasjonalt med utsikt fra Oslo.

Arbeidserfaring
2009 – dd Finansbyråd, Oslo kommune
2007‐ 2009 Direktør, Simula School of Research and Innovation
2005‐ 2007 Assisterende direktør, Simula Research Laboratory
2002‐2005 Avdelingsdirektør, Nærings‐ og handelsdepartementet
2002‐1996: Forsker/Gruppeleder, SINTEF Materialteknologi
1996‐1994: Postdoktor, Universitetet i Oslo (UiO)
1994‐1989: Doktorgradsstipendiat, UiO/Georgia Tech ‐ USA
Tillitsverv og organisasjonserfaring
Nestleder i Oslo Høyre 2012‐dd
Innvalgt i Oslo bystyre (H) 2011‐2015
Medlem av Oslo bystyre (H) 2007‐2011
Medlem av Oslo Høyres hovedstyre, 2007‐dd

Tidligere tillitsverv
Styreleder av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Forskningsrådet
Medlem av Fornyings‐ og Administrasjonsminister Heidi Grande Røys’ e‐Norge‐forum
Styremedlem i World Beside AS
Styremedlem i GemNOR, Geomatics Norway AS
Styremedlem i Stiftelsen Ungdom og Forskning
Styremedlem i programstyret Prosess og biomedisinsk industri (PROSBIO), Forskningsrådet

Om mitt politiske engasjement
Kjernen i mitt politiske engasjement er å skape verdier i et samfunn på alle måter. Jeg vil
jobbe aktivt for å få flest mulig i samfunnet til å forstå hvor viktig det er for vår fremtidige
velferd at vi sikrer og styrker næringslivets evne til å skape verdier. Vi må bygge opp
kunnskap og kompetanse gjennom gode utdannings‐ og forskningsmiljøer. Videre vil dette
kreve gode rammebetingelser som gjør bedriftene i stand til å skape verdier både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Dette mener jeg vil være den beste måten å sikre den langsiktige
verdiskapingen på, som igjen vil danne grunnlag for den velferden vi ønsker skal prege
samfunnet vårt, også i fremtiden.

Fornyelse av offentlig sektor er nøkkelen til å sikre trygg og varig velferd i Norge. Tar vi ikke i
bruk alle gode krefter i samfunnet går vi glipp av mange muligheter og nye, gode løsninger.
Et tettere og mer forpliktende samarbeid med private aktører kan bidra til å sikre bedre og
mer effektiv ressursutnyttelse for offentlige tjenester Private aktører har reddet det
offentliges uttalte mål om full barnehagedekning. Private helsetjenester er kommet for å bli.
Offentlig‐privat samarbeid (OPS) i bygge‐ og anleggsbransjen er en spennende mulighet som
åpner for innovasjon og nyskaping i det offentlige. Videre vil digitalisering av offentlige
tjenester og tilgjengeliggjøring av offentlige data være vesentlig for å utnytte ressursene
bedre og bidra til at befolkningen får tilgang på relevant informasjon av allmenn interesse.
Konkurranse bidrar til at både offentlige og private aktører tenker nytt og stiller spørsmål
ved eksisterende løsninger. Det bidrar til et mer variert tilbud, valgfrihet for brukerne, fokus
på kvalitet og en mer hensiktsmessig bruk av ressursene. Det medfører en bedre kontroll
med det offentliges tilbud til befolkningen og økt innsikt i hvordan fellesskapets midler
forvaltes.

Oslo er en fantastisk by, og det er lett å se hvordan byen har utviklet seg i de siste årene. Vi
har en god skolepolitikk som er ambisiøs på vegne av elevene og hele tiden stiller krav til
resultater. Oslos sjøside vil etter hvert gjøres tilgjengelig slik at byen åpnes mot fjorden i
form av en miljøvennlig bydel med kultur, næring, bolig og rike rekreasjonsmuligheter. Oslo
er en by i vekst – det vitner om at folk trives. Som vertsby for hver fjerde student i Norge og
en tredel av landets FoU‐innsats er Oslo landets ubestridte kunnskapshovedstad.
Kunnskapsintensive, lønnsomme næringer trives godt i Oslo der bedriftene finner rett
arbeidskraft og miljø. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv sikrer verdiskaping og
trygger fremtidig velferd.

Om meg som person
Jeg er en samfunnsengasjert person, med mange interesser som spenner fra familieliv med
mann og fire barn til politisk engasjement spesielt innen kunnskap og næringsliv. Jeg er
utdannet kjemiker med forskererfaring fra både universitet og næringsliv, har jobbet som
leder i departement og ved institutt, og de siste årene vært fulltids politiker som finansbyråd
i Oslo. Jeg ser på meg selv som en rasjonell og beslutningsdyktig person med evne til å
avveie ulike aspekter i kompliserte saker slik at jeg kan konkludere og gjennomføre det jeg
mener er riktig. Jeg mener at jeg også har evne til å sette meg inn i andre menneskers
følelser og på den måten evner å forstå dynamikken i et samspill som ofte må til for å oppnå
gode resultater.

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar