Forskning
Ja, vi trenger å løfte frem de humanistiske fagene!

Hva skal vi med humaniora? Dette spørsmålet er tittelen på en rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge som ble utgitt av Fritt ord i 2014. Rapporten, som er skrevet av en arbeidsgruppe ledet av Tore Rem og Helge Jordheim er ingen offisiell utredning, men den stiller spørsmål som; hva skal vi med litteratur, og kunst, og historie og språk? I boken drøftes situasjonen til de humanistiske fagene i det norske samfunn, og de spiller inn forslag til mulige kursendringer og tiltak for å styrke norsk humaniora i møte med dagens og fremtidens utfordringer. For, som samfunn er det ingen tvil om at vi faktisk HAR behov for humanistisk kunnskap.

Høyre satser på høyere utdanning og forskning

Tirsdag 13. juni debatterte vi stortingsmeldingen Humaniora i Norge, som er et svar på hvordan regjeringen ser for seg at samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings- og kulturlivet, i skolen og for eksempel også i en sentral samfunnsinstitusjon som Forsvaret.

Dette er det første politiske dokumentet som gir en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Men, meldingen føyer seg inn i en lang rekke med ambisiøse saker fra regjeringen som dreier seg om høyere utdanning og forskning. For Høyre er det en forutsetning for å møte samfunnets komplekse utfordringer at vi bygger ny kunnskap og evner å koble eksisterende kunnskap fra ulike fagfelt.

Som saksordfører benyttet jeg anledningen til å takke komiteen for godt samarbeid under behandlingen av denne stortingsmeldingen. Komiteen merker seg at meldingen beskriver virkeligheten og utfordringene for humaniorafeltet på en god måte, og at humanistene sitter med kunnskap og ferdigheter som brukes altfor lite i arbeidet med å håndtere store samfunnsutfordringer.

Hensikten med meldingen er nettopp å tilrettelegge for at potensialet i de humanistiske fagene kan utløses bedre i samfunns- og arbeidslivet og i skolen.

Humanistiske fag er viktig for å løse store samfunnsoppgaver

I meldingen trekker regjeringen frem de klimatiske, demografiske og teknologiske endringene vi møter, som områder der behovene for mer og bedre humanistisk kunnskap og kompetanse er betydelige, og problematiserer hvordan humaniorafagene kan bidra til å møte disse utfordringene.

Et viktig grep i meldingen er å tilrettelegge for at humaniora bidrar sterkere i de store forskningsprogrammene, samtidig som meldingen tar på alvor at de humanistiske fagene er mest relevante når de vurderes på sine egne premisser. Andre viktige målsettinger i meldingen er styrket akademisk kvalitet i den humanistiske forskningen, bedre muligheter for humanistiske kandidater på arbeidsmarkedet og en bedre kobling mellom akademisk humaniora og skolen.

Prioriteringene og tiltakene som regjeringen legger frem for humanistisk forskning og utdanning i denne meldingen, er i tråd med de langsiktige prioriteringene i Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 og målene i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Langtidsplanen, fremlagt høsten 2014, inneholder både generelle prioriteringer for kvalitet og mer tematiske prioriteringer for å møte vår tids store utfordringer. Dette er også tilnærmingen i Humaniorameldingen, der regjeringen først drøfter generelle rammer for å heve kvaliteten på humanistisk forskning og utdanning, og deretter behov for humaniora på tematiske områder.

Vi må stille krav og forventninger også til de humanistiske fagene

Et samfunn er alltid i bevegelse, og derfor er det også nødvendig med politiske endringer og justeringer. Men det er også nødvendig med endringer både ved de humanistiske forsknings- og utdanningsinstitusjonene og i det samfunns- og arbeidslivet som skal ta i bruk humanistisk kunnskap formidlet gjennom forskningsresultater og kandidater.

I Norge har vi helt siden andre verdenskrig hatt klare politiske forventninger og krav til fag som naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Store offentlige investeringer er gjort i laboratorier og utstyr. Samfunnsvitenskapelige fag har også vært gjenstand for stor politisk interesse.

Men, vi har ikke hatt tilsvarende politiske forventninger eller krav til humaniora. Det får vi nå. Meldingen inneholder tiltak for at det politiske rammeverket vi har, skal passe bedre til humanioras egenart. Den synliggjør at det ikke bare er på universiteter og høyskoler det utføres viktig humanistisk forskning, men også i arkiver, biblioteker, museer og forskningsinstitutter.

Avslutningsvis kom jeg med et godt eksempel på hva vi kanskje vil se mer av i fremtiden. Samme formiddag besøkte jeg nemlig Olympiatoppen, der jeg møtte Toppidrettssjefen i Norges idrettsforbund, Tore Øvrebø. Han er utdannet filosof, han er selv tidligere toppidrettsutøver, og han bruker sin kompetanse til fulle i topplederjobben, der han skal bidra til å bygge opp norske idrettsutøvere på internasjonalt toppnivå for å hente inn de gjeveste medaljene i internasjonale mesterskap.

Det er en erkjennelse at humanistene sitter med kunnskap og ferdigheter og verktøy som også brukes for lite i arbeidet med å håndtere store samfunnsutfordringer.

Ikke for at humanistene skal endre sin egenart – men fordi de sitter på perspektiver vi er helt avhengige av. Hvis vi ser rundt oss i dagens verden på klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter, er vi raskt inne på spørsmål om identitet, verdier, religion, kultur og etikk – altså humanistiske perspektiver. Mange av problemstillingene springer ut av menneskelige handlinger. For å forstå motivene folk ut fra må vi vite noe om deres forestillinger om verden.

Kort sagt; humaniorafagene er av avgjørende betydning hvis vi skal kunne navigere godt gjennom noen av de endringene vi står overfor som samfunn. Denne meldingen svarer godt på utfordringene, og i rulleringen av langtidsplanen, som kommer til høsten, vil alle disse perspektivene sees i sammenheng. Det er viktig når vi skal justere kursen i politikken for høyere utdanning og forskning for fremtiden.

Bildet er fra debatten i Stortinget tirsdag kveld den 13. juni.

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar